Vilkår for bruk
GENERELLE VILKÅR FOR MEDLEMSKAP I SELVSKAPT

Gjelder fra og med 01.03.2021.

1. GENERELT
Nedenstående vilkår kommer til anvendelse mellom den personen («Medlemmet») som er navngitt i avtalen («Medlemsavtalen») og SELVSKAPT AS. Disse vilkårene er en integrert del av Medlemsavtalen. I tillegg til Medlemsavtalen vil Medlemmet også være bundet av særskilte vilkår som til enhver tid måtte gjelde for øvrige tjenester og tilbud. Disse vilkårene er tilgjengelig på vår nettside.

2. MEDLEMSKAP I SELVSKAPT AS

2.1.1 Medlemskap i SELVSKAPT AS kan kun tegnes av myndige personer som:

2.1.2 Ikke har utestående gjeld tilknyttet tidligere medlemskap i SELVSKAPT AS.

2.2. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemskap hos SELVSKAPT, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.

2.5. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i Medlemsavtalen.

2.6. Medlemskapet i SELVSKAPT er et løpende avtaleforhold, uavhengig av bindingstid. Medlemskapet løper således videre etter utløp av avtalt bindingstid og frem til medlemskapet avsluttes i henhold til kapittel 7.

2.7. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet.

2.9. SELVSKAPT´ til enhver tid gjeldende medlemskap, konsepter og tilleggstjenester med tilhørende beskrivelser og priser, fremkommer på vår nettside.

2.10. Oppgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid oppgradere sitt medlemskap for å få tilgang til flere verktøy, konsepter og tilleggstjenester i samsvar med SELVSKAPT til enhver tid gjeldende tilbud. Oppgraderinger trer i kraft med umiddelbar virkning.

2.11. Nedgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sitt medlemskap for å redusere tilgang til verktøy, konsepter og tilleggstjenester. Nedgraderinger trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

2.12. Medlemmer som innehar et medlemskap som SELVSKAPT ikke lenger tilbyr, vil ved endring av medlemskap, bli overført til SELVSKAPT´ til enhver tid gjeldende medlemskapsstruktur.

2.13. SELVSKAPT vil ikke alltid kunne garantere tilgjengelig plass på aktiviteter mv., hvor deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.

3. BETALING AV MEDLEMSKAP

3.1. Medlemmet skal betale månedlig medlemsavgift, innmeldingsavgift og eventuelle øvrige avgifter i henhold til SELVSKAPT til enhver tid gjeldende priser. Det samme gjelder for foresatt eller andre som i Medlemsavtalen har påtatt seg juridisk ansvar for medlemskapet.

3.2. Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende til avtalt tidspunkt, unntaksvis ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. Medlemmet er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall og må kontakte SELVSKAPT dersom betalingsgrunnlag ikke er mottatt.

3.3. Ved bruk av automatisk betalingstjeneste er Medlemmet selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse om automatisk trekk av månedlig medlemsavgift til SELVSKAPT. Denne avtalen kan Medlemmet starte via sin medlemsprofil på vår nettside. Medlemmet må til enhver tid påse at angitt beløpsgrense dekker fakturabeløpet samt påse at betaling utføres innen forfall. Dersom Medlemmet ikke ønsker å opprette en automatisk betalingstjeneste, eller Medlemmets bank ikke har bekreftet tjenesten til SELVSKAPT innen den 4. i måneden, vil det utstedes papirfaktura med tilhørende fakturagebyr.

3.4. Dersom Medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil SELVSKAPT kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning.

3.5. Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

3.6. Medlemmet har prisgaranti for sin månedlige medlemsavgift under bindingstiden. En eventuell endring av medlemsavgiften kan SELVSKAPT først gjøre gjeldende etter utgangen av bindingstiden, med mindre Medlemmet selv ønsker å foreta endringer i eksisterende medlemskap. For de tilfeller hvor Medlemmet innehar en særskilt rabattordning med SELVSKAPT og rabattordningen opphører på et tidspunkt hvor Medlemmet fortsatt er underlagt binding, har SELVSKAPT ensidig rett til å oppjustere den månedlige medlemsavgiften til listepris.

3.7. Medlemmet skal ikke betale månedlig medlemsavgift dersom:

3.7.1. Medlemskapet er fryst i henhold til kapittel 7.

3.7.2. SELVSKAPT har sagt opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning i henhold til punkt 7.7.

4. MEDLEMMETS ANSVAR

4.1. Medlemmet plikter å:

4.1.1. Gjøre seg kjent med og følge SELVSKAPT´ til enhver tid gjeldende Sikkerhets- og Trivselsregler (generelle), Sikkerhets- og Trivselsregler (barnepass) og øvrige regler/retningslinjer som finnes på vår nettside.

4.1.3. Informere SELVSKAPT ved endring av kontaktopplysninger/betalingsopplysninger, herunder endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og annen relevant informasjon. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.

4.1.4. Informere SELVSKAPT om forhold som medfører at Medlemmet ikke lenger har rett til rabattert medlemskap. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.

4.4. Medlemmet gis tilgang til SELVSKAPT digitale tjenester gjennom sin personlige profil. Medlemmet må ikke gi andre fysiske eller juridiske personer tilgang til disse tjenestene gjennom deling av innloggingsinformasjon mv.

5. PERSONOPPLYSNING, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

5.1. SELVSKAPT vil til enhver tid behandle Medlemmets personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring og gjeldende lovgivning.

5.2. Medlemmet samtykker til at SELVSKAPT, og andre firmaer som inngår i samme konsern, registrerer, lagrer og bruker opplysninger om Medlemmet (navn, fødselsnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fotografi, betalingsopplysninger og lignende) og Medlemmets bruk av SELVSKAPT´ tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet, herunder informere om tjenester fra SELVSKAPT. Databehandlingsansvarlig for opplysningene er SELVSKAPT v/CEO.

Medlemmet samtykker til at SELVSKAPT lagrer historikk med det formål å kunne følge opp Medlemmets aktivitet og tilrettelegge Medlemmets opplegg. Medlemmet kan også selv legge til egen historikk som vil bli lagret på tilsvarende måte. Historikk vil her si informasjon om bruk av de ulike verktøyene og tjenestene, hvilke foredrag Medlemmet har deltatt på, om Medlemmet har forhåndsbestilt plass på gruppetime eller annen aktivitet, samt om Medlemmet har avbestilt plass på time.

5.3. Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk og kan kreve å få denne slettet. SELVSKAPT skal bekrefte mottak av melding om sletting.

5.5. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav eller regnskapsbehandling.

5.6. Ved inngåelse av Medlemsavtalen innhentes samtykke fra Medlemmet til at SELVSKAPT kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (e-post, SMS, MMS m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, i henhold til markedsføringsloven § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte SELVSKAPT. Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endring av Medlemsavtalen eller annen viktig informasjon tilknyttet medlemskapet.

5.7. Samtykket fra Medlemmet, angående punktene over, gjelder så lenge Medlemsavtalen løper og i en periode på seks (6) måneder etter opphør av Medlemsavtalen. Dette blant annet for å kunne gi Medlemmet de fordeler som følger av å ha vært medlem av SELVSKAPT.

5.8. Generell informasjon fra SELVSKAPT om medlemskapet vil primært bli sendt til den e-postadressen eller postadressen som Medlemmet har oppgitt.

7. OPPSIGELSE OG ENDRING AV MEDLEMSAVTALEN

7.1. Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi melding til SELVSKAPT innen to (2) uker etter inngåelse av Medlemsavtalen, jf. angrerettloven § 20. Medlemmet kan benytte angreskjema som er tilgjengelig på vår nettside. Angreretten gjelder kun dersom medlemskapet er inngått utenfor et SELVSKAPT. Ved benyttet angrerett vil forskuddsbetalte avgifter tilbakebetales. Medlemmet må selv kunne dokumentere at angreretten er utøvd i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

7.2. Medlemskapet kan avsluttes når Medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingstiden. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold i henhold til punkt 2.6. Oppsigelsestiden er én (1) måned, og oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

7.2.1. For nedgradering av tilleggstjenester gjelder oppsigelsestid på én (1) måned. Nedgraderingen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned i henhold til punkt 2.11.

7.3. Ved oppsigelse av medlemskap skal e-post, kontaktskjema eller brev benyttes. Alternativt må Medlemmet eller den foresatte møte opp personlig hos SELVSKAPT AS. SELVSKAPT vil innen to (2) uker etter mottak av oppsigelsen bekrefte skriftlig at denne er registrert via e-post eller brev. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.

7.4. Medlemmet kan i visse situasjoner søke om å avslutte medlemskapet selv om bindingstiden ikke er utløpt. Medlemmet må i så tilfelle kunne dokumentere at det foreligger særskilte uforutsette omstendigheter utenfor Medlemmets kontroll. Videre må de angitte omstendigheter være årsaken til at Medlemmet blir forhindret i å benytte medlemskapet. Søknad om oppsigelse må være skriftlig og sendes til SELVSKAPT uten ugrunnet opphold etter at omstendigheten(-e) inntraff. SELVSKAPT skal behandle søknaden innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker etter mottak.

7.5. SELVSKAPT har rett til å gjøre endringer i medlemsavgifter, øvrige avgifter og vilkårene.

7.5.1. Ved endring av medlemsavgifter forbeholder SELVSKAPT seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved øvrige prisendringer vil SELVSKAPT gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Prisendringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

7.5.3. Endringer av vilkårene som ikke knytter seg til punkt 7.6.1 og 7.6.2, eller faller innenfor punkt 7.5.4, forbeholder SELVSKAPT seg retten til å foreta uten forutgående varsling.

7.5.4. Vedtar SELVSKAPT betydelige endringer som negativt påvirker Medlemmet, har Medlemmet rett til å si opp sin Medlemsavtale. Dette kan skje selv om bindingstiden for Medlemsavtalen ikke har utløpt. Ved slike endringer vil SELVSKAPT gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

7.5.5. Særskilt oppsigelse i henhold til punkt 7.6.4 kan kun skje ved at Medlemmet gir melding til SELVSKAPT innen fjorten (14) dager før endringen(-e) iverksettes. Dette forutsatt at Medlemmet ble varslet om endringen(-e) senest én (1) måned før endringen(-e) iverksettes. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.

7.5.6. Ved oppsigelse i henhold til punkt 7.6.4, avsluttes Medlemsavtalen med virkning fra den datoen endringen(-e) iverksettes. Medlemmet skal motta skriftlig bekreftelse fra SELVSKAPT via e-post eller brev.

7.7. SELVSKAPT har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:

7.7.1. Manglende betaling av månedlig medlemsavgift og andre avgifter, på tross av inkassovarsel eller annen form for purring.

7.7.2. Brudd på Medlemmets plikter i henhold til kapittel 4 som ikke er uvesentlig, herunder at Medlemmet unnlater å etterfølge en skriftlig eller muntlig advarsel fra SELVSKAPT.

8. PERSONSKADE, OPPBEVARING OG ANSVAR VED TYVERI

8.1. Ved oppbevaring av personlige eiendeler hos SELVSKAPT, er Medlemmet selv ansvarlig for å benytte egen sikring. Medlemmet plikter å hente gjenglemte eiendeler innen to uker. SELVSKAPT kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tap av slike eiendeler, ei heller i nevnte periode.

8.2. SELVSKAPT er ikke ansvarlig for tyveri eller på annen måte tap av Medlemmets personlige eiendeler som Medlemmet tar med seg til et SELVSKAPT. Dette gjelder uavhengig av om eiendelene er innelåst i ordinært garderobeskap, verdiskap eller lignende.

9. ANSVARSBEGRENSNING, LOVVALG, TVIST OG VERNETING

9.1. SELVSKAPT er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer SELVSKAPT tilbud til Medlemmet, når forholdet ligger utenfor SELVSKAPT´ kontroll og SELVSKAPT ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).

9.2. Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

9.3. Tvister mellom Medlemmet og SELVSKAPT skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

9.4. Ved avvik mellom engelsk og norsk versjon av Medlemsavtalen, skal sistnevnte gå foran.
Salgsbetingelser (for engangskjøp.)

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i betalingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer og tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene
Selger er Selvskapt AS, Nygata 22 A, post@selvskapt.no, 620 00 877, 922 865 388, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken, salgs funnels eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:
Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering
Kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen
Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.